Pravila korišćenja

Dobrodošli na sajt Tvitni.com, servis za analizu i praćenje sadržaja na društvenoj mreži Tviter.  
Ukoliko želite da koristite servis Tvitni.com i usluge koje nudi LBS TEAM D.O.O., uključujući, ali se ne ograničavajući na kreiranje kampanja, pročitajte ove Uslove korišćenja, sačuvajte ih i prihvatite ih tokom procesa registracije.
Prilikom registracije, na e-mail će vam biti dostavljen verifikacioni link, čiji prijem potvrđujete klikom na link.
U ovim Uslovima korišćenja su navedene i ugovorne i zakonske obaveze koje se odnose na vaše korišćenje servisa Tvitni.com.
Ovi Uslovi korišćenja sadrže smernice za pravilno korišćenje Servisa Tvitni.com, a koje se odnose na sadržaj obavljen na Servisu, Pravilnik o privatnosti, kao i sva obaveštenja koja se odnose na Servis. 
Ovi Uslovi korišćenja takođe sadrže Listu nedozvoljenih ponašanja na Servisu, koja se odnose na vaše korišćenje Servisa.

1. OPŠTE ODREDBE

Ovim Uslovima korišćenja uređuju se opšti uslovi za korišćenje servisa Tvitni.com (u daljem tekstu: Servis), način registracije, način kupovine kampanja, zaštita autorskog i srodnih prava, kao i ostala bitna pitanja koja su od značaja za funkcionisanje i korišćenje servisa Tvitni.com, koji je u vlasništvu privrednog društva LBS TEAM D.O.O. Pančevo, MB: 21143251, PIB: 109213237, sa sedištem u Pančevu, Trg Slobode 1, lokal 3 (u daljem tekstu: LBS TEAM).
Svako korišćenje servisa Tvitni.com u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža LBS TEAM i kršenjem Uslova korišćenja.
Servis Tvitni.com je namenjen za analizu i praćenje sadržaja na društvenoj mreži Tviter. Korisnici servisa Tvitni.com su: 

  • Registrovani korisnici odnosno pravna ili fizička lica koja su se registrovala radi vremenski neograničenog korišćenja servisa Tvitni.com, kako bi kreirali kampanje i koristili sve usluge koje Servis pruža i koja nakon registracije prijavom pristupaju Servisu, a na način propisan ovim Uslovima korišćenja;
  • Posetioci, odnosno lica koja pristupaju servisu radi informisanja, bez registracije i prijave.


2. UGOVORNI ODNOS I UGOVOR PO PRISTUPU

Samo lica koja su se registrovala i prihvatila odredbe ovih Uslova korišćenja imaju dozvolu da pristupaju servisu Tvitni.com i da koristite usluge, uključujući materijale i usluge koje se nalaze na Servisu (bez obzira da li je pristup ili korišćenje planirano) ukoliko su saglasna da će poštovati sve važeće zakone Republike Srbije i odredbe Uslova korišćenja. Prihvatanje ovih Uslova korišćenja, Korisnici zaključuju ugovor po pristupu sa LBS TEAM.


3. REGISTROVANI KORISNICI

 Servis Tvitni.com je namenjen pravnim i fizičkim licima. Samom registracijom i prijavom na Servis, potvđujete i garantujete da ćete ovaj Servis koristiti samo za svoje lične potrebe (fizička lica), odnosno za potrebe kompanije (pravna lica), na način koji je u skladu sa svim važećim zakonima Republike Srbije i odredbama ovih Uslova korišćenja.
Prava i obaveze koje stičete korišćenjem Servisa nisu prenosiva, što znači da ne smete da ih otuđite (prodate), drugom licu ustupite ili dodelite svoja prava ili obaveze iz ovog Ugovora. Prilikom registracije na Servis, registrovani korisnik kreira nalog. Ne smete kreirati naloge na kojima će se nalaziti lažne informacije ili informacije koje pripadaju drugim osobama. Kreiranjem Naloga i dobijanjem odgovarajućih ovlašćenja, odnosno privilegija od strane LBS TEAM, stičete status registrovanog korisnika i samostalno i lično odgovarate za radnje koje preduzimate.


4. OBAVEZE REGISTROVANIH KORISNIKA

Registrovani korisnici su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Servisa, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, registrovani korisnici to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.
Registrovani korisnici se obavezuju da neće koristiti Nalog, korisničko ime ili lozinku drugog korisnika u bilo kom trenutku. Obaveza svakog registrovanog korisnika je da odmah obavesti LBS TEAM ukoliko posumnja na neovlašćeno korišćenje Naloga ili pristupa lozinki.
Registrovani korisnici snose odgovornost za celokupno korišćenje svog Naloga.
Korisnicima Servisa se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao LBS TEAM kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju nesmetani rad Servisa.
Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost Servisa je zabranjena. Korisnici ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do neodgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja Servisa. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti. 
Korisnici se obavezuju da nadoknade svaku štetu koju prouzrokuju, kako društvu LBS TEAM, tako i drugim korisnicima Servisa.


5. PERIOD VAŽENJA UGOVORA

Ovaj Ugovor ostaje na snazi sve vreme tokom korišćenja Servisa. LBS TEAM može izmeniti ili ukinuti vaš status, uključujući i status Učesnika, iz bilo kog razloga, u bilo kom trenutku. Čak i tada, ovaj Ugovor ostaje na snazi.


6. SERVIS TVITNI.COM

Sve informacije u vezi sa funkcionisanjem Servisa se nalaze u FAQ (Korisničkom uputstvu).


7. KAMPANJE

Usluge Servisa su namenjene za poslovnu upotrebu (pravna lica), odnosno ličnu upotrebu (fizička lica-punoletna), što takođe može uključivati i promotivne svrhe, ali za upotrebu direktno u komercijalne svrhe potrebno je da imate posebno odobrenje ili ovlašćenje LBS TEAM.


8. CENOVNIK

Cene usluga su prikazane u delu Cene.


9. PLAĆANJE

Plaćanje usluga se vrši u dinarima, prema Cenovniku, karticama (Visa i Master Card).


10. ISPORUKA USLUGE

Odmah po plaćanju usluge, odnosno potvrdi da je transakcija uspešno realizovana, biće vam omogućenje korišćenje usluge na servisu Tvitni.com odnosno kreiranje željene kampanje, osim u slučajevima privremene nedostupnosti sajta prouzrokovanim u slučajevima opisanim u članu 12 ovih Uslova korišćenja.


11. REKLAMACIJE

Registrovani korisnik ima pravo na podnošenje reklamacije na izvršenu uslugu i njen kvalitet u roku od 30 dana od dana pružene usluge (kraja kampanje). Istekom ovog roka, registrovani korisnik gubi pravo na podnošenje reklamacije.
Korisnik podnosi reklamaciju elektronskim putem preko kontakt stranice servisa Tvitni.com sa e-mail adrese registrovanog korisnika, uz obavezno navođenje broja fakture na koju se reklamacija odnosi. 
Rok za rešavanje reklamacije je 8 (osam) dana od njenog prijema (ne računajući državne praznike). Ukoliko je za rešavanje reklamacije potrebno mišljenje treće strane (van LBS TEAM), korisnik će o tome biti obavešten i rok za rešavanje reklamacije može biti produžen.
O ishodu izjavljene reklamacije LBS TEAM će korisnika obavestiti elektronskim putem, na e-mail s kog je poslata reklamacija. 
Ukoliko je reklamacija osnovana, LBS TEAM će u roku od 15 dana od dana prihvatanja reklamacije otkloniti nedostatke. Ukoliko nedostatke nije moguće otkloniti,  korisnik ima pravo na smanjenje cene usluga, srazmerno nedostatku izvršene usluge ili vraćanje plaćenog iznosa. Korisnik može da ostvari ovo pravo samo u slučaju da nedostatak nije nastao njegovom krivicom ili da odgovornost za nedostatak nije isključena ovim Uslovima korišćenja.
LBS TEAM je dužan da vodi evidenciju i čuva sve primljene reklamacije najmanje 2 (dve) godine od dana podnošenja reklamacije od strane korisnika.


12. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

LBS TEAM preko servisa Tvitni.com pruža usluge analize i praćenja sadržaja na društvenoj mreži Tviter.
LBS TEAM ne garantuje neprekidnost korišćenja servisa Tvitni.com, niti je na bilo koji način odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost, niti za delimično ili potpuno nefunkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje Servisa, kao ni za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe Servisa.
LBS TEAM nije odgovoran za tehničke probleme koji su posledica problema u pružanju usluge elektronskih komunikacija, kao ni za podatke koje preuzima sa Tvitera posredstvom njihovog API-ja.
LBS TEAM ne garantuje za tačnost, pouzdanost i ažurnost podataka koji korisnici unose prilikom registracije na Tviter, kao i za tačnost podataka koji korisnici unose prlikom registracije na Servis. Korisnici se saglašavaju i dužni su da, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja, prilikom registracije unesu tačne podatke. LBS TEAM nije ni na koji način odgovoran za direktnu ili indirektnu štetu koja može nastupiti unosom netačnih podataka za bilo koje treće lice.
Sevis može biti privremeno nedostupan ili dostupan u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema. LBS TEAM će o privremenoj ili ograničenoj dostupnosti servisa blagovremeno obavestiti Korisnike, putem objave na svojim internet stranicama, društvenim mrežama ili na drugi pogodan način.
LBS TEAM zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svog Servisa, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog ili naknadnog odobrenja ili obaveštenja, vodeći se dobrim poslovnim običajima, a naročito radi očuvanja integriteta Servisa, bezbednosti podataka i redovnog održavanja.
LBS TEAM ne odgovara za kampanje koje korisnici kreiraju, njihov sadržaj i rezultate. Takođe, LBS TEAM ne odgovara za eventualnu zloupotrebu dobijenih podataka.
LBS TEAM odgovara samo za onu štetu koju sopstvenim činjenjem prouzrokuje drugima u nameri ili gruboj nepažnji.


13. ODGOVORNOST ZA POSLEDICE ŠTETE

Ni u kom slučaju kompanija, njeni dobavljači ili neka treća lica koja se pominju na Servisu neće biti odgovorni za bilo koje štete (uključujući, ali se ne ograničavajuči na slučajne i posledične štete, gubitak profita ili štete koje proističu od gubitka podataka ili prekida poslovanja), a do kojih dolazi usled korišćenja ili nemogućnosti korišćenja Servisa, bez obzira da li se zasniva na garaciji, ugovoru, deliktu ili drugoj pravnoj teoriji i bez obzira da li ste bili upozoreni na mogućnost nastanka takvih šteta. LBS TEAM se ograđuje od Kampanja koje korisnici kreiraju, njihovih sadržaja i posledica po treća lica koje mogu biti rezultat kreiranih kampanja.


14. RASKID UGOVORA
     

LBS TEAM zadržava diskreciono pravo da utvrdi ko može koristiti usluge Servisa. Ukoliko Korisnik ne poštuju zakone Republike Srbije, ove Uslove korišćenja i Listu nedozvoljena ponašanja, LBS TEAM ima pravo da raskine ugovor sa Korisnikom, odnosno da  tom Korisniku onemogući pristup Servisu. LBS TEAM takođe može, na zahtev nadležnih organa, da raskine ugovor sa Korisnikom. Ukoliko Korisnik ne želi više da koristi servis Tvitni.com, potrebno je da zahtev za raskid ugovora pošalje putem kontakt strane.


15. NAKNADA ŠTETE

Saglasni ste da LBS TEAM nisu odgovorni i neće nadoknađivati štetu za bilo koji gubitak, odgovornost, tvrdnju ili zahtev, uključujući naknade za advokata, koju načini treće lice usled vašeg učešća u Kampanjama, korišćenja Usluga na način koji krši ovaj Ugovor i/ili nastalu usled kršenja vaših obaveza i garancija navedenih iznad.


16. ZEMLJE ZA KOJE POSTOJI OGRANIČENJE

LBS TEAM ne dozvoljava korišćenje Servisa ili prijavljivanje licima iz zemalja pod sankcijama od strane OFAC kancelarije, a to su: Belorusija, Burma (Mijanmar), Cote d’Ivoire (Obala Slonovače), Kuba, Demokratska Republika Kongo, Iran, Irak, Liberija, Liban, Libija, Severna Koreja, Somalija, Sudan, Sirija, Zimbabve.


17. ZAŠTITA AUTOSKOG PRAVA I ŽIGOVI

Sav materijal koji se nalazi na Servisu, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, dizajn, grafiku, interfejs ili kod, kao i njihov izbor i raspored su zaštićeni kao kolektivno autorsko delo i žig u skladu sa zakonom, i predstavljaju intelektualnu svojinu LBS TEAM, osim u slučajevima kada je drugačije navedeno. Delovi teksta, dijagrami, logotipi ili druge informacije mogu se citirati u okviru sadržaja ovog sajta, a vlasnici tog materijala zadržavaju prava nad materijalom. Možete preuzeti, prikazati, poslati elektronskom poštom, kopirati i štampati materijale i grafiku koji se nalaze u dokumentima na Servisu, bez njihovog prethodnog mdifikovanja ili menjaja na bilo koji način.


18. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

LBS TEAM ima pravo da izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u prečišćenom tekstu objaviti na internet adresi http://www.tvitni.com/tos i poslati e-mail svim registrovanim korisnicima, najmanje osam dana pre dana početka njihove primene.
Ukoliko registrovani korisnik nastavi da koristi Servis nakon izmene Uslova korišćenja, smatraće se da je prihvatio nove Uslove korišćenja.  Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.
Na sve sporove do kojih može doći između LBS TEAM i registrovanog korisnika u vezi sa korišćenjem Servisa, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan je sud u Pančevu.
Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet adresi http://www.tvitni.com/tos.


U Pančevu, 01.02.2017.godine.

LBS TEAM D.O.O.
Direktor
Željko SubašićNapomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.