Pravilnik o privatnosti

Član 1.

LBS TEAM d.o.o. prikuplja neophodne podatke od registrovanih korisnika koji su se s tim saglasili prilikom registracije prihvatanjem Uslova korišćenja servisa Tvitni.com. Podaci se koriste isključivo radi korišćenja servisa Tvitni.com i slanja fakture registrovanim korisnicima. Prikupljene podatke LBS TEAM koristi za prezentovanje novina registrovanim korisnicima, slanje povratnih informacija na pristigle sugestije, želje, reklamacije i slično, kao i za promovisanje servisa Tvitni.com na prethodno pomenuti način. Podaci koji se prikupljaju moraju biti istiniti i potpuni i da se zasnivaju na verodostojnom izvoru, odnosno izvoru koji nije zastareo.


Član 2.

Pre prikupljanja podataka, LBS TEAM d.o.o. obaveštava lice na koje se podaci odnose o sledećem:

  • Da je lice odgovorno za prikupljanje podataka LBS TEAM d.o.o. Pančevo, Trg Slobode 1.
  • Da je svrha prikupljanja podataka omogućavanje nesmetanog funkcionisanja servisa Tvitni.com, bezbednost registrovanih korisnika servisa i omogućavanje korišćenja servisa registrovanim korisnicima u skladu sa zakonom.
  • Da se prikupljeni podaci koriste na način koji omogućava identifikaciju lica, registrovanih korisnika, a u skladu sa dobrim poslovnim običajima, čuvanjem poslovne tajne i zakonom.
  • Da su lica koja koriste podatke ona lica koja su zaposlena u LBS TEAM d.o.o. koja imaju ovlašćenje za korišćenje podataka, lica sa kojima član stupa u obligacioni odnos (u meri koja je neophodna za ostvarenje tog odnosa) kao i svi Državni organi koji na osnovu zakona i/ili odluke suda ostvaruju pravo korišćenja podataka.
  • Da je davanje podataka o ličnosti dobrovoljno, te da niko ko ne želi da bude registrovani korisnik servisa Tvitni.com nije u obavezi da ostavi bilo kakav podatak, ali da je ostavljanje podataka obavezno u smislu Zakona o obligacionim odnosima radi korišćenja servisa.
  • Da lice koje je dalo pristanak o prikupljanju i obradi podataka može u bilo koje doba i bez obrazloženja povući svoj pristanak, što kao pravnu posledicu proizvodi prestanak korišćenja servisa Tvitni.com. Time prestaje svako dalje prikupljanje podataka od lica koje je pristanak povuklo.
  • Da u slučaju nedozvoljene obrade lica imaju prava na zaštitu podataka o ličnosti, kao i drugih prava koja im po zakonu pripadaju.


Član 3.

Podaci koji se prikupljaju u gore naznačene svrhe su:

  • Fizička lica: ime, prezime, adresa, e-mail adresa i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisu.
  • Pravna lica: ime I prezime kontakt osobe, naziv kompanije, adresa, telefon (opciono), PIB, matični broj kompanije, email i IP adresa svakog pojedinog pristupa servisu.


Član 4.

Način registracije na servis Tvitni.com je uređen Uslovima korišćenja servisa društva LBS TEAM d.o.o.


Član 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objave na servisu Tvitni.com.
U Pančevu, 01.02.2017.godine.

LBS TEAM D.O.O.
Direktor
Željko SubašićNapomena: Ovaj dokument je kompjuterski generisan i važi bez potpisa i pečata.